Årsmöte 2023

Alla medlemmar är välkomna tll årsmötet i CK Bike4Life som sker digitalt den 19 mars klockan 17.00.
Anmäl din medverkan via mail till ydefjall@gmail.com så skickar vi ut Årsberättelsen för 2022 och en möteslänk.
Välkomna!

Förslag till Dagordning vid CK Bike4Life Årsmöte

Agenda:

 1. Öppnande av Årsmöte
 2. Fastställande av närvarolista/röstlängd
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt
 6. Fastställande av föredragningslista för mötet
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 8. Styrelsens ekonomiska rapport
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhetsåret
 13. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
 14. Val av
  a/       Föreningens ordförande för en tid av ett år
  b/       Följande ledamöter är kvar ett år;
             Andreas Hagström, Glenn Magnusson, Jocke Persson, Michael Lindgren
             Följande ledamöter ska ersättas, två år;
             Eva-Lena Frick, Aramia Zakariasdotter, Agnieszka Eriksson
  c/       Följande suppleanter är kvar ett år;
             Lena Beltrami
             Följande suppleanter ska ersättas, två år;
             Ulrika Möller
  d/      En revisor för en tid av ett år
  e/       Två ledamöter i valberedningen, varav en sammankallande
  f/        Ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom
            ombud.

Avslut